Pracodawca ma obowiązek zapewnić szkolenie okresowe z zakresu bhp wszystkim pracownikom zatrudnionym w zakładzie.

Podstawa prawna
 • art. 2373§ 1 Kodeks Pracy

  „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”

 • art. 2373§ 2 Kodeks Pracy

  „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie”

 • § 2. 1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

  „Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.”
Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe przeprowadzane jest w formie instruktażu lub w formie samokształcenia kierowanego w zależności od stanowiska pracy.

Szkolenia okresowe należy przeprowadzać z częstotliwością:
 • co rok dla pracowników na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracownika,
 • co 3 lata dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • co 5 lat dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie, brygadziści,
 • co 5 lat dla pracowników inżynieryjno – technicznych,
 • co 5 lat dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
 • co 6 lat dla pracowników administracyjno – biurowych i innych nie wymienionych powyżej.