W art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadek przy pracy został zdefiniowany jako zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, zgodnie z art. 234 § 1 Kodeksu Pracy pracodawca przede wszystkim ma obowiązek podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, a także zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Następnie powinien ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku, a następnie zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom w przyszłości.

W ramach dokumentacji powypadkowej pracodawca ma obowiązek sporządzić protokół powypadkowy w terminie 14 dni od uzyskania wiadomości o wypadku.

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w przeprowadzeniu postępowania powypadkowego, tj. w zebraniu wszelkich danych dotyczących wypadku, ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, wysłuchaniu poszkodowanego oraz świadków wypadku, a także przygotowaniu protokołu powypadkowego.