Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest sporządzenie oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy występujących w firmie.

Podstawa prawna:
  • §39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

    „Pracodawca ma obowiązek ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.”

  • art. 226 Kodeksu Pracy.

    „Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.”
BHPiE oferuje Państwu przygotowanie oceny ryzyka dla każdego stanowiska pracy.

Ocenę ryzyka sporządza się każdorazowo:
  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochrony,
  • w przypadku znaczących zmian technologicznych i organizacyjnych,
  • po wystąpieniu zdarzenia wypadkowego na stanowisku pracy.
Jeżeli nie wystąpi żadna z powyższych sytuacji dobrą praktyką jest aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego co dwa lata.

Dzięki prawidłowo przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego możliwie jest wcześniejsze wykrycie zagrożeń występujących na stanowisku pracy oraz wprowadzenie działań profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe. Dzięki czemu zmniejszy się prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy.